ຄໍານວນຄ່າງວດ

ເລືອກລະດັບລົດ

ວີ-ຄຣອສ 4x4

ເລືອກລຸ້ນລົດ

1.9 Ddi L 2-door USD 33,400

ຈ່າຍກ່ອນ

%
ຫຼື
USD

ໄລຍະເວລາຜ່ອນ (ເດືອນ)

ອັດ​ຕາ​ດອກ​ເບ້ຍ

%

ໝາຍເຫດ ດອກເບ້ຍເປັນພຽງຄ່າຄາດຄະເນ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈ ບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ແທ້ໄດ້